Työelämä

Virka- ja työehtoehtosopimukset

Virkaehtosopimus VES määrittelee viranhaltijan palvelussuhteen ehdot, kuten palkan, työajan, lomat, työrauhan ja paikallisen sopimisen.

Työehtosopimus TES määrittelee työsuhteisen palvelussuuhteen ehdot.

Työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

Kunta-alan ehdot määritellään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/ ) lisäksi tuntipalkkaisten työehtosopimiuksessa sekä teknisten työ- ja virkaehtosopimuksessa.

Valtion ja kirkon alan ehdot määritellään virka- ja työehtosopimuksin VES ja KirVESTES). 

Yksityisten alojen kenttään kuuluvat työehtosopimukset, joita sovelletaan kunnallisissa ja valtion yhtiöissä sekä liikelaitoksissa. Kenttään kuuluu myös työnantajia, jotka toimivat rekisteröityinä yhdistyksinä tai säätiöinä sekä muina kuin kunnan tai valtion osakeyhtiöinä. Työnantajana voi olla myös yksityinen henkilö (esim. henkilökohtaisen avustajan työnantaja).

PDF-tiedostoVerkkopalkka_ohje.pdf (296 kB)
Palkkalaskelmat sähköisesti

Joukkovoimalla paremmat työehdot
Ilman jäseniä ei synny työ- ja virkaehtosopimuksia. Niissä sovitaan mm. palkasta, työajoista, sairausajan palkasta, lomista, lisistä - kaikesta. Mitä useampi on JHL:n jäsen, sitä parempia sopimuksia pystytään neuvottelemaan. Kuuluthan sinäkin joukkoon, joka haluaa vaikuttaa työehtoihin, palkkaan ja oman alansa tulevaisuuteen!